ITE – Inspecció Tècnica d’Edificis
¿Què és la ITE?

És el sistema de control de l’Administració per verificar el deure que tenen els propietaris de mantenir els edificis en un correcte estat de manteniment i ús efectiu, segons el Decret 187/2010 del 23 de Novembre, de les Inspeccions Tècniques dels edificis.

La ITE es composa de tres passos:

  • Inspecció visual dels elements comuns de l'edifici que fa un Tècnic competent per encàrrec.
  • Redacció de l’informe de la inspecció tècnica i qualificació de l’estat de l’edifici per part de del Tècnic. Segons les deficiències detectades, pot ser necessària la realització d’obres de reparació amb l’obtenció del consegüent certificat final d’obres.
  • Certificat d’aptitud emès per l’Administració.
¿Quins edificis han de passar-la?

La inspecció tècnica és obligatòria en els casos següents:

  • Edificis plurifamiliars d'habitatges de més de 45 anys d'antiguitat.
  • Edifici o habitatges de l’edifici que es volen acollir a programes públics de foment de la rehabilitació.
Així els habitatges unifamiliars a priori no s'han de sotmetre a inspecció tècnica obligatòria i resten subjectes a la normativa d'habitabilitat vigent i a través de la cèdula d'habitabilitat es garanteix la qualitat exigible a l'habitatge. Sense perjudici d'això, caldrà comprovar si l'habitatge queda afectat per programes o ordenances locals que hagin ampliat la obligatorietat de l'ITE per als habitatges unifamiliars.

¿Quan s’ha de passar?

Els edificis de més de 45 anys estan obligats a passar-la i obtenir el certificat d’aptitud abans de la data que apareix en el quadre, (havent solucionat ja les deficiències que s’hagin pogut detectar en la inspecció realitzada).Antiguitat de l’edifici Termini màxim per passar la ITE Termini màxim per passar la ITE
Anteriors a 1930 Fins al 31.12.2012
Entre 1931 i 1950 Fins al 31.12.2013
Entre 1951 i 1960 Fins al 31.12.2014
Entre 1961 i 1970 Fins al 31.12.2015
A partir de 1971 Fins al 31 de desembre de l’any en què l’edifici assoleixi els 45 anys d’antiguitat