Façanes i rehabilitació
Estem especialitzats en rehabilitació d’edificis, i n’hem realitzat més de 100 projectes.

Descripció de les FASES de la nostra feina:

-La nostra tasca s’inicia amb una diagnosi de les patologies de l’edifici mitjançant una visita tècnica completa on es prenen mesures i fotografies que serviran de base per a la confecció del projecte.

-Les necessitats de restauració i rehabilitació es descriuen en el projecte on s’inclouen amidaments d’obra. Els amidaments d’obra són una definició detallada i quantificada de les partides d’obra a realitzar.
Els amidaments serveixen de base per a la preparació de pressupostos per part del constructor o contractista.

-Assessorament tècnic sobre els pressupostos presentats pels diferents constructors o contractistes.

-Elaboració de la documentació de seguretat. En compliment de la normativa vigent, el tècnic realitzarà un Estudi de Seguretat on s’indicaran les mesures preventives a tenir en compte per tal de garantir la seguretat en l’obra. En base a aquest Estudi de Seguretat el constructor ha de realitzar el seu Pla de Seguretat.

-Tramitació de la llicència d’obres davant l’òrgan municipal competent.

-Tramitació de la subvenció davant el Consorci d’Habitatge de Barcelona.

-Seguiment i control d’obra.

-Certificat final d’obra.