Informes i certificats
Tipus de certificats més sol·licitats:

-Certificat de seguretat i conservació dels elements exteriors de la finca:

L’Ajuntament de Barcelona va aprovar l’any 1999 l’Ordenança dels Usos del Paisatge Urbà on va establir l’obligatorietat de tots els edificis de disposar d’aquest certificat.
Per realitzar el certificat cal que un tècnic qualificat es desplaci a la finca per tal de fer una inspecció, i més concretament d’aquells elements amb risc de despreniment a la via pública i doni el seu diagnòstic per escrit, tot emetent el certificat visat pel Col·legi Professional corresponent.

-Certificat de solidesa:

Aquest certificat s’emet amb la finalitat de garantir que l’edifici o local objecte d’estudi reuneix la solidesa per a l’ús a què és destinat.

 

Tipus d’informes més sol·licitats:

-Informe sobre l’estat de conservació i necessitats de rehabilitació d’edificis.

-Informe sobre humitats existents en zones comunes de la finca o a l’interior dels departaments.

-Informe sobre esquerdes i fissures existents en zones comunes de la finca o a l’interior dels departaments.